Firm



Ubezpieczenie małych i średnich podmiotów gospodarczych

 

 

Dobre ubezpieczenie charakteryzuje się tym, że jest dopasowane do potrzeb klienta. Dlatego największą popularnością wśród małych i średnich przedsiębiorstw cieszą się produkty elastyczne, które można łączyć w różne pakiety, tworząc rozwiązanie odpowiadające konkretnym potrzebom danej firmy.

Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony jej rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje kontraktów, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

W obliczu groźby powstania takiego niebezpieczeństwa ochrona firmy przed skutkami zdarzenia losowego wydaje się być nieodzowna. Z tego względu proponujemy wszystkim przedsiębiorcom zawarcie umowy ubezpieczenia gwarantującej jej bezpieczeństwo i komfort w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu jakim jest Wasza firma.

Pakiet ten stworzono z myślą o dynamicznie rozwijającej się grupie podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Budynki, budowle i lokale
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • Rzeczowe składniki majątku obrotowego,
 • Nakłady inwestycyjne,
 • Mienie osobiste pracowników,
 • Mienie osób trzecich,
 • Wartości pieniężne.

 

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

 

Przedmiotem są budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia to: grad, huragan, lawina, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, napór śniegu, osunięcie się ziemi, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub innych przedmiotów, zalanie, zapadanie się ziemi, przepięcia.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

 

Przedmiotem jest ewidencjonowane mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, mienie osób trzecich, wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia to: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja mająca miejsce podczas kradzieży lub rabunku.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

 

Towarzystwo odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia oraz będące następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego o ile nie zostało wyłączone z odpowiedzialności na podstawie postanowień OWU

Zakres ubezpieczenia :

 • od zdarzeń losowych : pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, uderzenia pioruna, wiatru, powodzi, deszczu, zalania, działania ciężaru śniegu lub lodu, gradu, lawiny, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, upadku drzew lub innych przedmiotów, przepięcia,
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • dewastacji

 

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia:

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli oraz lokali, lustra zamontowane na stałe, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli, gablot, kontuarów, zamocowane na stałe lustra, szklane lub kamienne budowle, szklarnie, cieplarnie, oranżerie i inspekty, szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe, lady chłodnicze.

Zakres ubezpieczenia to szkody powstałe wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 

Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jeżeli w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią.

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa) jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy są grupą ubezpieczeń, która zyskuje coraz większą popularność. Spowodowane jest to nie tylko tym, że coraz więcej osób zgłasza się po odszkodowanie za szkody, które ponieśli, ale również rozwojem polskich firm w krajach Unii Europejskiej.

W krajach Unii ze względu na bardziej restrykcyjne przepisy przedsiębiorcy zmuszeni są do posiadania polisy OC. Chcąc działać na określonych rynkach polskie firmy muszą dostosować się do obowiązujących reguł.

 

Ponadto firma, która posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest lepiej postrzegana przez swoich klientów i kontrahentów.

 

X Wyjście

Kontakt

CTU logo

ul.Boryńska 39
44-240 Żory

Pn - Pt  9:00-16:00
Telefon:+48 534 500 731
Telefon:+48 534 500 732
Mail:biuro@ubezpieczeniactu.pl