MajątkoweUbezpieczenia majątkowe

 

Ubezpiecznia majątkowe– to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób,  które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

 

Co możemy ubezpieczyć?

 • dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami,
 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi,
 • ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach,
 • garaż,
 • budynek gospodarczy,
 • ogrodzenie,
 • obiekty małej architektury,
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia,
 • domek letniskowy,
 • dom w trakcie budowy,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • bagaż poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
 • koszty ochrony prawnej rodziny,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • nagrobki

 

Nie chcesz stracić pieniędzy włożonych w remont? Szukasz gwarancji finansowych na wypadek utraty dachu nad głową, by móc szybko zamieszkać w nowym domu?

 

Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i w zależności od indywidualnych oczekiwań klienta można wykupić następujące ryzyka:

 

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym, uszkodzenia mienia wskutek przepięcia będącego skutkiem uderzenia pioruna, powódź,
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti,
 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych,
 • assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym ( otrzymanie lokalu zastępczego w przypadku niemozliwości jego zamieszkania wskutek pożaru, pomoc ślusarza, hudraulika, stolarza, naprawa sprzętu komputerowego/AGD w razie wystąpienia awarii itp. )

 

Możemy również ubezpieczyć swój majątej w zakresie ALL RISK oznacza to, że Towarzystwo odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

 

Bardzo ważnym PRODUKTEM jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zakresy odpowiedzialności.

 

W jednych firmach  ubezpieczenie to ogranicza się do

 • odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania, domu wskutek zalania sąsiada

 

W innych jest bardzo rozbudowane i obejmuje szeroki zakres potencjalnych szkód:

 • amatorskie uprawianie sportów
 • wyrządzone na terenie całego świata,
 • przez współmałżonka,
 • dzieci,
 • zwierzęta domowe
 • użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich

 

Ubezpieczenie to działa w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia.

 

Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy!

 

X Wyjście

Kontakt

CTU logo

ul.Boryńska 39
44-240 Żory

Pn - Pt  9:00-16:00
Telefon:+48 534 500 731
Telefon:+48 534 500 732
Mail:biuro@ubezpieczeniactu.pl