InneUBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne – to nic innego jak prywatna opieka medyczna!!!


W ramach zawartej polisy otrzymujesz dostęp do usług medycznych dla Siebie, Twojej rodziny jak również dla Twoich pracowników.

Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki różnorodnym usługom, swobodnemu dostępowi do specjalistów i badań oraz darmowym szczepieniom.

 

JAK TO DZIAŁA?

 1. DZWONISZ – o dowolnej porze dnia na Infolinię Medyczną
 2. UMAWIASZ – się na wizytę, badania lub zabieg w dogodnym dla Ciebie terminie i placówce
 3. KORZYSTASZ – z usług w wyznaczonym terminie – szybko, bez kolejek i zbędnych formalności

 

Jakie korzyści wynikają z posiadanego ubezpieczenia :

 

 • Całodobowa Infolinia Medyczna

np.: informacja medyczna, rezerwacja wizyt lekarskich, wizyty wyjazdowe do domu, serwis SMS – potwierdzenie terminu wizyty

 • Nielimitowana Opieka Lekarza Prowadzącego

np.: Internista, Pediatra, Lekarz Rodzinny

 • Nielimitowana Opieka Lekarza Specjalisty

np.: Dermatolog, Diabetolog, Ginekolog, Kardiolog, Laryngolog, Neurolog, Okulista, Ortopeda, Radiolog, Urolog, Psycholog i wielu innych....

 • Badania Laboratoryjne

np.: hematologia, analityka ogólna, chemia kliniczna, badania serologiczne, diagnostyka cukrzycy, diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby – WZW, diagnostyka chorób tarczycy, diagnostyka laboratoryjna osteoporozy, i wiele innych...

 • 24h pomoc ambulatoryjna
 • Całodobowe Wizyty Domowe
 • Usługi Pielęgniarskie
 • Roczny Bilans Stanu Zdrowia
 • Prowadzenie Ciąży
 • Testy Alergologiczne
 • Badania Diagnostyczne

 

Radiologiczne : RTG, USG, USG Doppler, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne...

Endoskopowe : gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia i inne....

Czynnościowe : Hotler EKG, Hotler RR, EEG, EMG, EKG spoczynkowe, ECHO serca, EKG wysiłkowe, spirometria, cytologia ginekologiczna i inne....

 

 • Opieka Stomatologiczna

np.: nieodpłatna konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej, plan leczenia, instruktaż higieny jamy ustnej, usuwanie kamienia nazębnego, lakowanie zębów,

 • Szczepienie Ochronne

np. nieodpłatne szczepienie p. grypie, nieodpłatne szczepienie p. WZW typu B, nieodpłatna konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem + iniekcja

 • Rehabilitacja

np. konsultacja rehabilitacyjna / fizykoterapeuty, kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo, diatermia krótkofalowa, mikrofalowa, kąpiele, krioterapia i inne...

 • Chirurgia Jednego Dnia
 • Transport Medyczny
 • Badania Medycyny Pracy

np. badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne

 

UBEZPIECZENIE DLA ROLNIKÓW

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolników

 

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, choć chroni ono także samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek powstaje w momencie kiedy rolnik staje się właścicielem gospodarstwa.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują karę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym to nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką.

Jeżeli któraś z w/w osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. turyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną odzież, czy samochód.

Istnieje kilka warunków, od spełnienia których zależy przyjęcie przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności. Przede wszystkim rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Wina ta może przybrać postać zarówno działania, tj. wykonania przez rolnika jakichś czynności, które doprowadziły do szkody, np. nieprawidłowe przepędzanie stada, jak również zaniechania, tj. niepodjęcia przez niego działań niezbędnych dla uniknięcia szkody - może to być np. nienaprawienie dachu, w wyniku czego spadające deski czy dachówki spowodują powstanie szkody.

Każda umowa ubezpieczenia, w tym również i ubezpieczenie OC rolnika, posiada górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jest to określona ustawowo suma gwarancyjna – na dzień dzisiejszy wynosi ona 5 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem majątkowym, którego celem jest zapewnienie odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w przedmiocie ubezpieczenia na skutek zajścia zdarzenia wskazane w umowie ubezpieczenia.

Na rynku ubezpieczeń istnieje wiele ubezpieczeń majątkowych - np. autocasco czy ubezpieczenie mieszkań. Są to ubezpieczenia dobrowolne, o których kształcie - a więc o przedmiocie, zakresie ubezpieczenia, czy też wyłączeniach spod ochrony ubezpieczeniowej - decyduje sam zakład ubezpieczeń określając je w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). Na kształt ubezpieczenia obowiązkowego zakład ubezpieczeń nie ma wpływu - warunki tego ubezpieczenia są regulowane przepisami obowiązującego prawa i nie podlegają żadnym modyfikacjom.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie rolnikowi odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku np. powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne.

Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.

Ideą tego ubezpieczenia jest ochrona interesu majątkowego rolnika, co jest szczególnie istotne w przypadku gospodarstw, których posiadacze nie mają innych źródeł dochodu, lub dochody te są zbyt małe by zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnych strat.

Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.  

Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych powstaje w momencie pokrycia budynku dachem.

Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi ubezpieczenia niezależnie od jego przeznaczenia - także, gdy stoi niewykorzystywany.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wartość każdego z budynków - a więc suma ubezpieczenia - ustalana jest dla każdego budynku oddzielnie. W procesie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno ubezpieczający, jak i agent ubezpieczeniowy.

 

Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników

 

Ubezpieczenie obejmuje min.:

 

 • ubezpieczenie upraw
 • ochronę za pojazdy wolnobieżne za wyjątkiem ciągników rolniczych i przyczep
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze)
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne)
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt)
 • zwierzęta gospodarskie (konie,bydło, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),

 

 

Każdy rolnik powinien zdecydować sam, przed jakim ryzykiem jego gospodarstwo powinno być dodatkowo ubezpieczone.

 

X Wyjście

Kontakt

CTU logo

ul.Boryńska 39
44-240 Żory

Pn - Pt  9:00-16:00
Telefon:+48 534 500 731
Telefon:+48 534 500 732
Mail:biuro@ubezpieczeniactu.pl